O projekcie
Pomysł współpracy pomiędzy muzealnikami holenderskim i polskimi objawiającej się głównie realizacją różnego typu szkoleń zrodził się w kwietniu 2000 roku podczas zorganizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Ochrony Dziedzictwa Narodowego wspólnie z holenderskim Ministerstwem Edukacji, Kultury i Nauki, konferencji, na której omówiono problemy i wymieniono doświadczenia dotyczące funkcjonowania muzeów w obydwu krajach.
  Uczestnicy projektu
Projekt MATRA objął swoim zasięgiem praktycznie obszar całej Polski. W organizowanych warsztatach wzięło udział 105 muzealników reprezentujących 76 muzeów z 53 miast.
  Kalendarium
• Konferencja „Muzea wobec zmieniającego się społeczeństwa”

• Warsztaty dotyczące zarządzanie kolekcją

• Szkoła letnia dla polskich muzealników

• Warsztaty dotyczące zagadnień public relations i marketingu w instytucji muzealnej

Więcej

  Publikacje
Na zakończenie projektu MATRA zostanie wydana publikacja, w której oprócz opisu działań prowadzonych w ciągu ostatnich kilku lat w ramach współpracy polsko - holenderskiej, zostaną zawarte także opinie i doświadczenia polskich uczestników projektu.
 
  Aktualności
W listopadzie 2006 roku uruchomiona została strona internetowa projektu MATRA będąca zarówno źródłem, jak i miejscem wymiany informacji na temat przebiegu czteroletniej współpracy polsko-holenderskiej oraz szkoleń organizowanych po zakończeniu projektu.
 
Projekt MATRA został zakończony z końcem grudnia 2006 roku, jednak istnieje możliwość kontynuacji programu szkoleń. Tutaj można uzyskać informacje na temat planowanych szkoleń oraz możliwości uzyskania dotacji finansowej w przypadku chęci podjęcia się organizacji szkolenia czy konferencji.
 
Więcej aktualności

  Kwerendy
Na stronie można zamieścić informację mającą na celu nawiązanie współpracy z innym muzeum. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail zawierającą imię i nazwisko, nazwę i adres instytucji, dane kontaktowe oraz treść ogłoszenia. Informacja zostanie zamieszczona niezwłocznie po akceptacji moderatora.
  Działania projektu
W ramach projektu MATRA przeprowadzono szereg warsztatów dla polskich muzealników, a także zorganizowano trzy konferencje tematyczne, na których zaproszeni goście podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat sytuacji obecnej i przedstawili własne koncepcje budowy przyszłości polskiego muzealnictwa. Istotnym elementem projektu był program "Twinning" wspierający inicjatywy nawiązania ścisłej współpracy pomiędzy konkretnymi muzeami z Polski i z Holandii. Piętnastu polskich muzealników zostało zakwalifikowanych do uczestnictwa w Szkole Letniej w Holandii, gdzie przeszli szersze szkolenie z zakresu zarządzania placówką muzealną.